§1 . Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę internetową http://www.cigpack.pl oraz profil użytkownika sieci społecznościowej http://www.facebook.com/cigpack.planb

4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem http://www.cigpack.pl jest Paweł Pałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: INDEGRA Paweł Pałka pod adresem ul. Balicka 33, 30-149 Kraków zarejestrowaną pod numerem NIP: 677-229-32-64, REGON: 12149919, zwany dalej Sprzedającym.

5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

6. Przez Konsumenta - należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN).

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.cigpack.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.cigpack.pl.

3. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

4. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym.

5. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są przelewem poprzez system płatności Paypal lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nr rachunku bankowego: 46 1050 1445 1000 0090 9698 6204

Paweł Pałka

ul. Balicka 33

30-149 Kraków


6. Przy płatności poprzez system Paypal do kwoty zamówienia doliczane jest 4% jego wartości.


7. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie po wcześniejszym kontakcie emailowym na adres kontakt@cigpack.pl


8. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

§3. Reklamacja zakupionego produktu

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.

2. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w wymaganym czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupujący na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od zawartej z Sprzedającym umowy.

3. Kupujący zgłaszając reklamację przesyła zakupiony towar na poniższy adres:            

CigPack                                                                                                                                      os. Niepodległości 5/128 31-861 Kraków

4. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.

6. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy (np. z uwagi na fizyczny jego brak w magazynie), Sprzedawca zwróci równowartość jego ceny. Niezależnie od powyższego, Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.cigpack.pl lub profilu http://www.facebook.com/cigpack.planb, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

8. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie przez Kupującego od umowy na zasadzie wskazanej w pkt.1 możliwe jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą posiadać paragon.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Kupującego koszt odesłania towaru związanego ze zwrotem towaru.

5. Kupujący dokonując zwrotu towaru przesyła zwracany towar na poniższy adres.

CigPack                                                                                                                                        os. Niepodległości 5/128 31-861 Kraków

§5. Ochrony danych osobowych

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedawcy na adres poczty e-mail: kontakt@cigpack.pl

4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§6. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: kontakt@cigpack.pl

2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.cigpack.pl

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.